MAC Midden Drenthe nu ook op Facebook!!

Eerstvolgende ritten

Geen evenementen

Adverteerders

Toen in de jaren eind 40 begin 50 Europa, waaronder ook Nederland, uit de puinhopen herrees, begonnen de mensen naast het harde werken ook weer behoefte te krijgen aan recreatie. Vele bestaande verenigingen begonnen weer op te bloeien en er werden ook nieuwe opgericht. Een van de recreatievormen die toen heel populair werd was het rijden  van oriënteringsritten met auto's en motoren. In Drenthe werden in de loop der tijd verschillende motor en autoclubs opgericht waaronder MAC Midden Drenthe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen van de  Oprichtingsvergadering van de Motor- en Autoclub voor Westerbork en Omstreken op Zaterdag 24 September 1949 s'avonds 8 uur in hotel Meursinge te Westerbork. Aanwezig 17 personen, alsmede de heer J. van Dijken uit Assen, als vertegenwoordiger van de K.N.M.V..De heer H. van de Berg, lid van het voorlopig comité, heet alle aanwezige welkom en geeft hierna het woord aan de heer J. van Dijken, die een zeer uitvoerige inleiding houdt over het doel en streven der K.N.M.V. in Nederland, de F.I.M. op internationaal motorsportgebied, de afdelingen en districten der K.N.M.V. en daarna de plaatselijke motor- en autoclubs. Speciaal wordt de aandacht gevestigd op de oprichting van één club, zowel voor motoren en auto's. Nadat nog enige vragen werden beantwoord werd besloten tot oprichting van een motor- en autoclub voor Westerbork en Omstreken. Alle aanwezigen treden direct toe als lid der club. Hierna wordt overgegaan tot het verkiezen van een bestuur. Verkozen worden: H. van den Berg; E. Rabbers; H. Zienge; J. Dokter; L. Reinink en G. Kuipers. De vergadering kiest tot voorzitter de heer H. van den Berg.   De burgemeester der gemeente Westerbork zal worden verzocht het Erevoorzitterschap der club te willen aanvaarden.  De bestuursfuncties worden onderling als volgt verdeeld: H. van den Berg - voorzitter; J. Dokter - secretaris;       E. Rabbers - penningmeester; H. Zienge, L. Reinink en G. Kuipers - commissarissen. Getracht zal worden zo veel mogelijk K.N.M.V. leden te verwerven en hierna de mogelijkheid onder ogen te zien de club te doen aansluiten bij de K.N.M.V..  Daar de K.N.M.V. zich niet alleen op sportgebied beweegt, doch ook op verkeers- en technisch gebied en als voorvechter optreedt o.a. voor verlaging van de benzineprijs, de opheffing van zondagsrijverbod, behoeft men juist geen sportrijder te zijn om van de voordelen van het lidmaatschap dezer vereniging te kunnen profiteren. De contributie voor het lidmaatschap van de Motor- en Autoclub wordt bepaald op  f  5,00 per jaar, lopende van 1 april t/m 31 maart d.a.v. en voor het tijdstip van oprichting tot 1 april 1950 op f 2,50.De club zal te zijner tijd een passende naam worden gegeven. Getracht zal worden zo spoedig mogelijk een oriënteringsrit te organiseren. Het beste zal dit met de heer van Dijken in orde brengen. De voorzitter brengt de heer van Dijken dank voor zijn heldere uiteenzetting en sluit hierna de vergadering.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen:

 H. van den Berg (Voorzitter), J. Dokter (Secretaris), E. Rabbers (Penningmeester).

Commissarissen: H. Ziengs, L. Reinink en G. Kuipers.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weliswaar had toen nog niet iedereen een auto of motor, zodat deze manier van recreëren voor een selecte groep was weggelegd. Maar al snel had men hier iets op gevonden, want er konden ook bromfietsen aan de ritten deelnemen. Naarmate er steeds meer bromfietsen, motoren en auto's kwamen, konden er steeds meer mensen aan deze mooie manier van recreëren meedoen.

Een financieel verslag van 6 April 1963.

De deelnemende automobilisten reden alle in één klasse terwijl de brommers in een aparte klasse reden. Er namen in totaal 33 voertuigen aan deze rit deel, t.w. 28 auto's en vijf brommers. Geen grote deelname dus. Aan inleggeld werd voor deze rit ontvangen  f. 123,--. Prijzen behoefden gelukkig niet te worden gekocht; deze waren nog aanwezig van voorgaande jaren. De totale uitgaven voor deze rit bedroegen  f. 129,63.      Alzo een nadelig saldo op deze rit van  f 6,63.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als we de recreatieve functie van MAC Midden Drenthe bekijken kunnen we stellen dat in de afgelopen jaren heel veel mensen plezier hebben beleefd aan onze ritten en de club is van plan dit nog vele jaren voort te zetten.Dat de club het zo goed heeft gedaan is natuurlijk te danken aan de oprichters en de latere bestuursleden. Het huidige bestuur werkt met veel elan aan het organiseren van de diverse ritten en het voortbestaan van de club MAC Midden Drenthe is een bloeiende club die niet meer weg te denken is uit midden Drenthe. Wilt U zondags ook eens gezellig puzzelen en oriënteren? Neem dan ook eens deel aan één van onze ritten.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.

Powered by JS Network Solutions